«Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)”

 

 3ο Επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017

 

Ώρα 10:00

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Αίθουσα 319, 3ος όροφος

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Έναρξη των εργασιών του workshop από τoν κ. Γεώργιο Μάλλιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Χαιρετισμός από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» “(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)” από τον κ. Παναγιώτη Ματσούκα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης του προγράμματος GEAR
Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και στα Τμήματά τους, καθώς και σε σημαντικό δείγμα εισερχόμενων/εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  από τη Δρ. Ρέα Βαλντέν, ερευνήτρια του Α.Π.Θ., Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων
Συμπεράσματα  που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» (P.L.A.) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στις 26 και 27 Απριλίου 2017.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χρήστο Σκούρα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης του προγράμματος GEAR

Διάλειμμα
Τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, που αφορούν στο Α.Π.Θ., το Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας, το ΑΤΕΙ  Θεσ/νίκης, το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Κεντρικής  Μακεδονίας, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το Παν/μιο Μακεδονίας, το Παν/μιο Θεσσαλίας, το Διεθνές Παν/μιο και την ΑΕΑ Θεσ/νίκης

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Αντώνη Μπόγρη, Αναπλ. Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων,

Παρεμβάσεις από εκπροσώπους του Α.Π.Θ., του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας, του ΑΤΕΙ  Θεσ/νίκης, του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Κεντρικής  Μακεδονίας, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, του Παν/μίου Μακεδονίας, του Παν/μίου Θεσσαλίας, του Διεθνούς Παν/μίου και της ΑΕΑ Θεσ/νίκης

σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης (ECTS, DS και μαθησιακά αποτελέσματα), τα προγράμματα σπουδών, τις σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της κινητικότητας

Παρεμβάσεις από εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές του Α.Π.Θ., του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας, του ΑΤΕΙ  Θεσ/νίκης, του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Κεντρικής  Μακεδονίας, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, του Παν/μίου Μακεδονίας, του Παν/μίου Θεσσαλίας, του Διεθνούς Παν/μίου και της ΑΕΑ Θεσ/νίκης που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
Παράλληλες Θεματικές
Αποτίμηση των εργασιών – Τελικές Παρατηρήσεις από τoν κ. Γεώργιο Μάλλιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.