«Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)”

 

 1ο Επιτόπιο περιφερειακό εργαστήριο

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Έναρξη των εργασιών του workshop από την κ. Ελισάβετ Ευθυμίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Χαιρετισμός από τον κ. Σπύρο Συρόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» “(Greece Exploring Advanced Recognition in higher education – GEAR)” από τον κ. Παναγιώτη Ματσούκα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR

 

Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας «Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας και στα Τμήματά τους καθώς επίσης και σε σημαντικό δείγμα εισερχόμενων/εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, από τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, Δρ. Ρέα Βαλντέν, ερευνήτρια του Α.Π.Θ., και κ. Ιωάννη Κιουβρέκη, ερευνητή του Ε.Μ.Π., Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων

 

Παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» (P.L.A.) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στις 26 και 27 Απριλίου 2017, από τον κ. Παναγιώτη Ματσούκα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Μέλος της Ομάδας διαχείρισης του προγράμματος GEAR.

 

Διάλειμμα Καφές

 

Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, Δρ. Ρέα Βαλντέν, ερευνήτρια του Α.Π.Θ., και κ. Ιωάννη Κιουβρέκη, ερευνητή του Ε.Μ.Π., Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων

 

Παρεμβάσεις από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης (ECTS, DS και μαθησιακά αποτελέσματα), τα προγράμματα σπουδών, τις σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της κινητικότητας

 

Παρεμβάσεις από εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

 

Παράλληλες Θεματικές

 

Αποτίμηση των εργασιών – Τελικές Παρατηρήσεις

 

 

Δελτίο τύπου