8-5-2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 03 και την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το διεθνές συνέδριο, με θέμα: “Strategic Internationalization in Higher Education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity” (Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προάγοντας τη συνεργασία με σεβασμό στη διαφορετικότητα).

Το συνέδριο αποτέλεσε την τελική δράση του προγράμματος «Greece Exploring Advanced Recognition in Higher Education – GEAR /Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» -ΕΑCΕΑ 49/2015, το οποίο υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος: https://gear.minedu.gov.gr  .

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επιφανείς ομιλητές και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι διοικήσεων ΑΕΙ, Οργανισμών, στελέχη διοίκησης και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Συμβούλιο της Ευρώπης, EQAR, EUA, ETUCE, ESU, ESN, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΙΑΜΕΠ, ΑΔΙΠ κλπ.).

Στόχος του Συνεδρίου, ήταν η αποτίμηση της κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα και τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών, η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, η αναζήτηση προτάσεων/λύσεων σχετικά με τα θέματα διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα των ευκαιριών που παρέχονται στους νέους για επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνή περιβάλλον. Διερευνήθηκε η ενδυνάμωση της διεθνοποίησης μέσω της ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας με σεβασμό στη διαφορετικότητα και κριτήριο τη διασφάλιση της ποιότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθηγητής Γιώργιος Αγγελόπουλος, στην εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της κινητικότητας στην προσπάθεια διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των ΑΕΙ, και σημείωσε ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και η διαμόρφωση κουλτούρας ποιότητας στην εκπαίδευση αποτελούν θέματα υψηλής προτεραιότητας για το Υπουργείο.

Στα συμπεράσματα του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

* Οι αριθμοί κινητικότητας στα ελληνικά ΑΕΙ είναι σχετικά χαμηλοί, ωστόσο παρατηρείται μια αυξητική τάση, η οποία πρέπει να ενισχυθεί με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών (π.χ. Online Learning Agreement).

.-

2-5-2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), υλοποιεί την Πρόταση «Greece Exploring Advanced Recognition in Higher Education – GEAR /Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – GEAR» -ΕΑCΕΑ 49/2015, η οποία κρίθηκε επιλέξιμη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα (GEAR–577798-EPP-1-2016-1-EL–EPPKA3-BOLOGNA), περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και θα ολοκληρωθεί στις 31-05-2018. Έχει στόχο να αποτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα, τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και να συνεισφέρει στη βελτίωσή τους με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τελική δράση του προγράμματος GEAR αποτελεί το διεθνές συνέδριο, με θέμα: “Strategic internationalization in higher education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity” (Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προάγοντας τη συνεργασία με σεβασμό στη διαφορετικότητα), το οποίο θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγύ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Πέμπτη 03 και την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018.

Σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος: https://gear.minedu.gov.gr

Απευθύνεται σε εκπροσώπους των ΑΕΙ, στελέχη διοίκησης, εκπροσώπους Οργανισμών, φοιτητές καθώς και εκπροσώπους  της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν:

– τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν ΑΕΙ και Τμήματα αυτών, αναφορικά με την κινητικότητα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα πορίσματα των συνεντεύξεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους αρμόδιων  φορέων (ΙΚΥ, ΔΟΑΤΑΠ, ΑΔΙΠ).

– τα συμπεράσματα της δραστηριότητας εκμάθησης ομοτίμων “Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools”, που διεξήχθη στην Αθήνα, στις 26 και 27 Απριλίου 2017, καθώς και των επτά(7) επιτόπιων εργαστηρίων τα οποία πραγματοποιήθηκαν στα ΑΕΙ της χώρας, από τον Μάιο  έως τον Οκτώβριο του 2017.

Τo σύνολο των ευρημάτων των παραπάνω δράσεων αξιοποιήθηκε για την εκπόνηση του Οδηγού του προγράμματος, στον οποίο παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις σχετικά με τα θέματα κινητικότητας , αναγνώρισης σπουδών και διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Συνέδριο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας γόνιμης συζήτησης σε θέματα κινητικότητας, αναγνώρισης σπουδών και διεθνοποίησης των ΑΕΙ, στην κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος.

.-

27-4-18 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 26 και 27 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis διεθνής δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools».

Το PLA αυτό αποτελεί μία εκ των δράσεων του προγράμματος GEAR (Greece Exploring Advanced Recognition in higher education). Το πρόγραμμα αυτό υπεβλήθη από τη Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ κατά την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA49/2015 του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρίθηκε επιλέξιμο. Η δε Πρόσκληση αποτελούσε Βασική Δράση 3 για την «Υποστήριξη στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)». Το σχέδιο υλοποιείται από τη Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Στο PLA συμμετείχαν, πέραν των στελεχών της Γενικής Δ/νσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Κ.Υ. και των Εμπειρογνωμόνων που υλοποιούν το σχέδιο GEAR, εκπρόσωποι των ΑΕΙ, ο Πρόεδρος του Ι.Κ.Υ. και η Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο Αντιπρόεδρος της Α.ΔΙ.Π., εκπρόσωποι από τη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, τη Γαλλία, τη Γεωργία, την Κύπρο και την Πορτογαλία, Εμπειρογνώμονες της Μπολόνια, η Πρόεδρος του Δικτύου Φοιτητών Erasmus Ελλάδος και ενεργοί Έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια μορφή κινητικότητας.

Κύριος στόχος ήταν να παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου προς όλα τα ΑΕΙ της χώρας, σε επίπεδο ιδρύματος και Τμήματος. Επίσης, συμπληρώθηκε από σημαντικό δείγμα εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών και πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και Φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η αγγλική έκδοση της τελικής αναφοράς της έρευνας έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχεδίου GEAR ενώ θα ακολουθήσει η ανάρτηση της εκτενούς αναφοράς στα ελληνικά. Στη διάρκεια της διεθνούς αυτής συνάντησης (PLA), συζητήθηκαν τα εργαλεία αναγνώρισης όπως το ECTS και το DS, η σημασία της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes) και οι σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως η ένταξη των προσφύγων στην ανώτατη εκπαίδευση, η ψηφιακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα των νέων. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές χωρών του ΕΧΑΕ, καθώς και εθνικές στρατηγικές διεθνοποίησης και αύξησης της κινητικότητας.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το PLA θα υποστηρίξουν εν συνεχεία τα 6 προγραμματισμένα επιτόπια εργαστήρια, που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου σε ελληνικά ΑΕΙ,  σύμφωνα με τις δράσεις του σχεδίου GEAR.

 

04-05-17 Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools

Στις 26 και 27 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis διεθνής δραστηριότητα εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων «Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools».

Το PLA αυτό αποτελεί μία εκ των δράσεων του προγράμματος GEAR (Greece Exploring Advanced Recognition in higher education). Το πρόγραμμα αυτό υπεβλήθη από τη Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ κατά την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA49/2015 του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρίθηκε επιλέξιμο. Η δε Πρόσκληση αποτελούσε Βασική Δράση 3 για την «Υποστήριξη στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)». Το σχέδιο υλοποιείται από τη Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Στο PLA συμμετείχαν, πέραν των στελεχών της Γενικής Δ/νσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Κ.Υ. και των Εμπειρογνωμόνων που υλοποιούν το σχέδιο GEAR, εκπρόσωποι των ΑΕΙ, ο Πρόεδρος του Ι.Κ.Υ. και η Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο Αντιπρόεδρος της Α.ΔΙ.Π., εκπρόσωποι από τη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, τη Γαλλία, τη Γεωργία, την Κύπρο και την Πορτογαλία, Εμπειρογνώμονες της Μπολόνια, η Πρόεδρος του Δικτύου Φοιτητών Erasmus Ελλάδος και ενεργοί Έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ή συμμετέχουν σε κάποια μορφή κινητικότητας.

Κύριος στόχος ήταν να παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου προς όλα τα ΑΕΙ της χώρας, σε επίπεδο ιδρύματος και Τμήματος. Επίσης, συμπληρώθηκε από σημαντικό δείγμα εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών και πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και Φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η αγγλική έκδοση της τελικής αναφοράς της έρευνας έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχεδίου GEAR ενώ θα ακολουθήσει η ανάρτηση της εκτενούς αναφοράς στα ελληνικά. Στη διάρκεια της διεθνούς αυτής συνάντησης (PLA), συζητήθηκαν τα εργαλεία αναγνώρισης όπως το ECTS και το DS, η σημασία της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes) και οι σύγχρονες προκλήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως η ένταξη των προσφύγων στην ανώτατη εκπαίδευση, η ψηφιακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα των νέων. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές χωρών του ΕΧΑΕ, καθώς και εθνικές στρατηγικές διεθνοποίησης και αύξησης της κινητικότητας.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το PLA θα υποστηρίξουν εν συνεχεία τα 6 προγραμματισμένα επιτόπια εργαστήρια, που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου σε ελληνικά ΑΕΙ,  σύμφωνα με τις δράσεις του σχεδίου GEAR.