Η Διακήρυξη της διαδικασίας της Bologna, στην οποία συμμετέχουν σήμερα 48 χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), μέσω του οποίου εκτιμάται ότι μπορεί να διασφαλιστεί αφ’ ενός μεν η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης μέσα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της γνώσης, αφ’ ετέρου δε η αποτελεσματική σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Επιπλέον έχει τεθεί ως στόχος η επίτευξη συμβατότητας των εθνικών συστημάτων στο κοινό πλαίσιο που προσδιορίζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ταύτιση, αλλά διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων, για να υπάρχει συγκρισιμότητα.

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), συμμετείχε με την Πρόταση GEAR (Greece Exploring Advanced Recognition in higher education) στην πρόσκληση υποβολής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΑCΕΑ 49/2015 η οποία και κρίθηκε επιλέξιμη από την ΕΕ. Η Πρόταση GEAR  – 577798-EPP-1-2016-1-ELEPPKA3-BOLOGNA προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μετά από μία σειρά Δράσεων στις 31-05-2018.

Το GEAR  φιλοδοξεί να εξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο και καθεστώς αναγνώρισης στην Ελλάδα συγκεντρώνοντας στοιχεία κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και διαβούλευσης με Έλληνες εταίρους όσο και του ΕΧΑΕ, να εστιάσει τυχόν προκλήσεις στην εφαρμογή πολιτικής μέσα από μια εκτενή έρευνα και να ενδυναμώσει τέλος τους δεσμούς μεταξύ πολιτικής και εφαρμογής με τη βοήθεια 7 επιτόπιων εργαστηρίων που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες αναγνώρισης.